Co to jest tytuł wykonawczy?

Tytuł wykonawczy to podstawa każdej egzekucji sądowej. Ma na celu określenie najważniejszych kwestii, takich jak m.in. kto może żądać wszczęcia egzekucji, przeciwko komu jest ona prowadzona, jakie świadczenie ma być spełnione itd.

Specyfika tytułu wykonawczego

Tytułem wykonawczym nazywamy dokument, którego wiarygodność potwierdzona jest sądową klauzulą wykonalności. Stanowi podstawę prawną do wszczęcia egzekucji. Mogą to być orzeczenia sądowe (wyrok, postanowienie) lub inne orzeczenia, ugody, akty, które zgodnie z przepisami prawa podlegają wykonaniu w drodze egzekucji. O prawomocnych orzeczeniach sądowych możemy mówić wówczas, gdy nie przysługuje od nich środek odwoławczy ani żaden inny środek zaskarżenia. W trybie natychmiast wykonalnym traktowane są orzeczenia określone przepisami wymienionego kodeksu, czyli np. postanowienia, lub opatrzone przez sąd rygorem natychmiastowej wykonalności.

Orzeczenie, ugoda i innego rodzaju akty zyskują miano tytułu wykonawczego, jeśli zawierają odpowiednią treść nadającą się do wykonania. Dopiero po wprowadzeniu do nich przez sąd klauzuli wykonalności, stają się tytułami wykonawczymi. Klauzula wykonalności stwierdzana jest przez sąd. Jest to urzędowe stwierdzenie, że obowiązek wyznaczony w tytule egzekucyjnym może być wykonany przy zastosowaniu przymusu. W praktyce oznacza to, że wszystkie podmioty, których dotyczy sprawa, są zobligowane do podporządkowania się tytułowi wykonawczemu. W ramach wyjątku niektóre tytuły egzekucyjne podlegają egzekucji bez klauzuli wykonalności. Są to m.in. postanowienia komornika o kosztach egzekucji.

Tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny

Z kolei tytuł egzekucyjny jest dokumentem urzędowym określającym, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem, wartość wysokości roszczenia (podstawą do postępowania może być jednak również zobowiązanie niefinansowe). Przykładowymi dokumentami stanowiącymi tytuł egzekucyjny są m.in.: orzeczenie sądu (lub orzeczenie referendarza sądowego) prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, inne orzeczenia, ugody, akty podlegające z mocy ustawy wykonaniu na drodze egzekucji sądowej.

Co to jest tytuł wykonawczy?