Czego nie można komornikowi?

Wszystkie działania komornika powinny być zgodne z prawem, a czynności dokonywane tylko w obrębie nadanych mu uprawnień. Również i komornik ponosi drastyczne konsekwencje za rażące naruszenie prawa, przykładowo może zostać wydalony ze służby. Co więcej, kancelaria komornika odpowiada za niewłaściwe działania swoich pracowników. Wbrew pozorom komornik nie może zapukać do drzwi dłużnika o każdej porze.

Uprawnienia komornika

Uprawnienia komornika regulowane są przez ustawę z dn. 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2011 nr 231 poz. 1376 z póżn. zm.). Głosi ona, iż komornicy mają status funkcjonariuszy publicznych i działają przy sądach rejonowych. Do ich obowiązków należy wykonywanie tytułów egzekucyjnych i wykonawczych oraz orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne i o zabezpieczenie roszczeń.

Art. 16, ust. 1 tej ustawy określa, iż komornik jest zobligowany do postępowania zgodnie z przepisami prawa, złożonym ślubowaniem, a także zasadami etyki zawodowej. Zgodnie z ustawą podczas realizowania swoich obowiązków zobligowany jest do używania identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą. Na identyfikatorze musi znajdować się jego imię, nazwisko, zdjęcie, określenie pełnionej funkcji i oznaczenie sądu rejonowego, przy którym działa dany komornik.

Ograniczenia w pracy komornika

Kluczowym ograniczeniem w działaniach komornika jest ustawowo wyznaczony czas, w którym komornik może podjąć działanie egzekucyjne u dłużnika. Zgodnie z ustawą wszelkie czynności komornicze mogą być przeprowadzone wyłącznie w dni robocze i soboty w godzinach od 7 do 21. Komornik ma prawo wykonać te czynności również w dni ustawowo wolne od pracy w innych godzinach, jednakże wyłącznie za zgodą prezesa sądu rejonowego w wyjątkowych okolicznościach.

Należy też pamiętać, że za ewentualne szkody poczynione podczas realizowania czynności odpowiada komornik. Zobowiązany jest on przez ustawę do naprawienia szkód wyrządzonych przez niego, jeśli działania były prowadzone niezgodnie z prawem lub komornik dopuścił się jakichś zaniechań. Co więcej, zastępca komornika w tym przypadku odpowiada za swoje działania tak jak komornik. Skarb Państwa jest przy tym odpowiedzialny za szkodę wraz z komornikiem.

Czego nie można komornikowi?