Na czym polega zajęcie nieruchomości przez komornika?

Wysokie zadłużenie pod zastaw domu lub też wynikające z bankructwa firmy może owocować sprawą sądową oraz tytułem wykonawczym nakazującym zajęcie nieruchomości. Jak ono przebiega i kto jest uprawniony do jego przeprowadzenia? Oto kilka istotnych informacji.

Kto i w jakich okolicznościach przeprowadza zajęcie nieruchomości?

Podstawową do zajęcia nieruchomości, podobnie jak w każdym innym przypadku egzekucji komorniczej, jest uzyskanie przez wierzyciela sądowego tytułu wykonawczego. Jeśli dodatkowo dołączy on wniosek do komornika, który wskazuje na nieruchomość jako źródło odzyskania należnych środków, urzędnik ma obowiązek do zrealizowania postanowienia. Egzekucję przeprowadza komornik sądowy, który działa przy sądzie dla rejonu z lokalizacją nieruchomości. Wierzyciel może go wybrać również wtedy, gdy budynek lub działka nie znajduje się w jego rewirze. Podobną decyzję podejmuje, jeśli przedmiot egzekucji leży w okręgu działania kilku sądów.

Jak przebiega egzekucja nieruchomości?

Przez nieruchomość z definicji rozumie się zarówno teren działki, jak i wszystkie znajdujące się na nim naniesienia, które zostały objęte hipoteką. Przebieg procesu odbywa się na określonych przepisami zasadach.

  • W egzekucji nieruchomości uczestniczy dłużnik, wierzyciel oraz osoby, które są związane z przedmiotem prawami własnościowymi lub roszczeniami rzeczowymi.
  • Przed dokonaniem egzekucji komornik ustala dwutygodniowy okres spłaty długu, po którym zleca dokonanie wpisu o egzekucji do księgi wieczystej.
  • Za moment zajęcia nieruchomości uznaje się doręczenie wezwania dłużnikowi lub chwilę dokonania wpisu w księdze wieczystej.
  • Po dokonaniu zajęcia wszelkie dyspozycje dłużnika, jak obciążanie nieruchomości, dzierżawienie, wypożyczanie itp. są nieważne.
  • Jeśli dług – pomimo dokonania zajęcia – nie zostanie spłacony we wskazanym terminie, na wniosek wierzyciela komornik dokonuje opisu nieruchomości oraz oszacowania jej wartości. Do tej czynności zatrudniany jest biegły rzeczoznawca.

Ostatnim i zarazem ostatecznym krokiem jest licytacja. Uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki trafiają do wierzyciela i na pokrycie kosztów egzekucyjnych komornika.

Na czym polega zajęcie nieruchomości przez komornika?