Egzekucja długu z majątku wspólnego małżonków

Zawarcie związku małżeńskiego to transakcja „na dobre i złe”. Oznacza nie tylko pozostawanie we wspólnocie rodzinnej, ale również majątkowej. Może to powodować spore problemy, kiedy na jednego z partnerów zostanie nałożony tytuł wykonawczy i do egzekucji długów przystąpi komornik sądowy.

Egzekucja nie taka oczywista

Powszechne przekonanie mówi, że jeśli małżonkowie nie podpiszą przed ślubem tzw. intercyzy, za wszelkie sprawy finansowe – zarówno te pozytywne, jak i negatywne – odpowiadają oboje w jednakowym stopniu. Oznacza to, że jeśli np. żona otworzy sklep i zbankrutuje, wierzyciele mogą domagać się zajęcia jej domu, w którym mieszka razem z mężem. W rzeczywistości problem ten jest znacznie bardziej złożony. Występując np. do sądu w Tarnowie, wierzyciel składa wniosek jedynie w stosunku do dłużnika, czyli w tym przypadku żony. Kiedy uzyska tytuł wykonawczy i przekaże go do egzekucji kancelarii komornika w Tarnowie, jako narzędzie może wskazać jedynie majątek trwały, który należy do dłużnika. W przypadku wspólnego domu część, która prawnie przynależy do męża, nie może zostać zajęta. Dla wierzyciela rozwiązaniem tej sytuacji jest uzyskanie drugiego tytułu wykonawczego, odnoszącego się do majątku męża. Zagadnienie to reguluje art. 787 k.p.c. i następne artykuły.

Kiedy zajęcie obejmuje wyłącznie majątek osobisty dłużnika?

W przypadku każdego małżeństwa prawo wyróżnia majątek wspólny i osobisty. W pierwszym przypadku są to wszelkie dobra nabywane przez małżonków bądź jednego z nich po zawarciu związku małżeńskiego. Drugi to przedmioty nieobjęte wspólnością ustawową, pochodzące z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny, wierzytelności z tytułu uszczerbku na zdrowiu czy jednoosobowe niezbywalne prawa. To, z jakiej części majątku komornik w Tarnowie może ściągnąć zaległe środki, zależy od sytuacji małżeństwa oraz od tego, w jaki sposób został zaciągnięty dług.

Jeśli jeden z partnerów zdradzi drugiego i będzie miał dziecko pozamałżeńskie, na które sąd zasądzi alimenty, nie będzie możliwe ściągnięcie zaległości z tego tytułu z majątku wspólnego. Podobna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy jedno z partnerów nie wyraziło zgody na zaciągniecie zobowiązania finansowego, a drugie postąpiło wbrew jego woli i ma na swoim koncie egzekwowane przez tarnowskiego komornika zadłużenie.

 

Egzekucja długu z majątku wspólnego małżonków