Egzekucja komornicza a wynagrodzenie za pracę

Gdy grozi nam egzekucja komornicza, niestety musimy spodziewać się tego, że znaczna część naszych środków zostanie zajęta. Istotny jest jednak fakt, iż komornik przystępujący do działania nie może zająć nam wszystkich środków finansowych. Obowiązują pewne limity i kwoty wolne od zajęć komorniczych.

Zajęcie przez komornika wynagrodzenia za pracę – czy to możliwe?

Warto pamiętać o tym, że dana kancelaria komornicza może prowadzić egzekucję zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Co więcej, przedmiotem egzekucji może być również wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalno-rentowe czy środki pieniężne zgromadzone na kontach bankowych.

Aby zastosować ten sposób egzekucji, komornik musi wcześniej zawiadomić: zakład pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub bank. Informuje on dane instytucje o fakcie dokonania zajęcia, a jednocześnie wzywa dany podmiot, by nie wypłacał dłużnikowi należnej kwoty, lecz przekazywał ją bezpośrednio do komornika. Jednocześnie dłużnik otrzymuje odpowiednie zawiadomienie, w którym znajduje się też informacja o zakazie odbioru zajętych przez komornika kwot. Należy też pamiętać o tym, że dla każdego z tych źródeł ustanowiono pewne limity zajęć i kwoty, które są całkowicie wolne od egzekucji komorniczej. Są to przecież podstawowe i najczęściej jedyne źródła przychodów, jakie uzyskuje dłużnik. W świetle prawa komornik nie może zająć świadczeń takich jak m.in. świadczenia alimentacyjne, świadczenia z pomocy społecznej, stypendia na cele specjalne.

W przypadku egzekucji przez komornika wynagrodzenia za pracę przewidziano, iż zajęciu może podlegać 50% zarobków dłużnika. Wolne od zajęcia jest jednak wynagrodzenie odpowiadające płacy minimalnej. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu adekwatnie do części etatu.

Niestety w przypadku wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowy zlecenia czy umowy o dzieło, komornik może zająć całość tej kwoty.

 

Egzekucja komornicza a wynagrodzenie za pracę