Komornik a windykator – jakie są najważniejsze różnice?

Zarówno windykator, jak i komornik kojarzą się nam przede wszystkim z osobami, które pojawiają się w momencie, gdy nie spłacamy zaciągniętych zobowiązań finansowych. W praktyce zakres działania, obowiązków, a także uprawnień windykatora i komornika jest zupełnie inny.

Windykator nakłania do spłaty długu

Windykator to osoba, której głównym zadaniem jest polubowne skłonienie dłużnika do szybkiej spłaty zobowiązania. Swoimi działaniami ma doprowadzić do uregulowania należności, zanim jeszcze sprawa zostanie skierowana do sądu. Nie działa więc na podstawie wyroków czy nakazów sądowych i nie dysponuje narzędziami, jakie przysługują komornikowi. W tym przypadku wszystko zależy od zdolności negocjacyjnych windykatora.

Windykatorzy najczęściej działają w kancelariach windykacyjnych na rzecz swoich klientów, głównie firm. Przedstawiciel tego zawodu powinien cechować się nie tylko stosownymi uprawnieniami, ale przede wszystkim umiejętnościami personalnymi, takimi jak zdolności negocjacyjne czy siła perswazji.

Windykator może przekonać dłużnika do szybkiej spłaty zobowiązania. Dozwolony jest wyłącznie aktywny kontakt telefoniczny i pisemny. Windykator terenowy może odwiedzić dłużnika w miejscu jego zamieszkania, ale ten nie ma obowiązku wpuścić go do swojego domu.

Nie ma też obowiązku podejmowania rozmowy z windykatorem, ale niestety unikanie takiego kontaktu może skończyć się źle dla dłużnika – zwykle sprawą w sądzie. Z tego też powodu warto współpracować z windykatorem, ponieważ w większości przypadków można w ten sposób ustalić lepsze warunki spłaty długu, np. ustalenie nowego, korzystniejszego harmonogramu spłaty, rozłożenie długu na raty itd. Windykatorowi zależy po prostu na tym, aby polubownie odzyskać należne pieniądze swojego klienta.

Komornik egzekwuje spłatę długu

Komornik sądowy działa na wniosek wierzyciela i na podstawie niezbędnych dokumentów, w tym przede wszystkim nakazu lub wyroku sądowego z klauzulą wykonalności. Prowadzi czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych, a także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Jest to funkcjonariusz państwowy, który wykonuje wyrok wydany przez sąd, a więc jego zadaniem nie jest negocjowanie z dłużnikiem, jak w przypadku windykatora, a egzekucja należnego długu. Jednocześnie możliwości komornicze są znacznie większe niż w przypadku windykacji. Komornik ma na celu nie tylko zmobilizowanie dłużnika do spłaty długu, ale przede wszystkim może dokonać zajęcia majątku dłużnika, w tym m.in. z majątku dłużnika (wynagrodzenia za pracę, emerytura, rent itp.), nieruchomości (dom, mieszkanie), ruchomości (samochód, sprzęt AGD, RTV), rachunku bankowego.

Warto pamiętać, że komornik ma znacznie szersze kompetencje i uprawnienia w porównaniu z windykatorem. Przede wszystkim funkcjonariusz państwowy może zgromadzić szereg informacji na temat dłużnika, niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia egzekucji. Może pozyskiwać je m.in. od organów administracji publicznej, banków, spółdzielni mieszkaniowej, zakładu pracy itd. Komornik ma również prawo do odwiedzenia dłużnika w jego miejscu zamieszkania, chociaż wcześniej wysyła drogą pocztową stosowne pismo. Co więcej, jeśli cel egzekucji tego wymaga, zgodnie art. 814 kodeksu postępowania cywilnego może zarządzić otworzenie mieszkania, a nawet przeszukanie rzeczy dłużnika, w tym schowków, a nawet odzieży. Takie czynności podejmowane są w wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie, że dłużnik chce zataić lub usunąć przedmioty, które mogą być podjęte w egzekucji.

Komornik a windykator – jakie są najważniejsze różnice?