Komornik sądowy – specyfika zawodu i uprawnienia

Wierzyciel i dłużnik – to dwie najważniejsze strony w sprawach związanych ze zobowiązaniami, które nie zostały uregulowane. Po skierowaniu sprawy do sądu i uzyskaniu tytułu wykonawczego wierzyciel może wystosować wniosek do komornika sądowego w celu egzekucji należności zgodnie z przepisami prawnymi. Komornik sądowy jest więc podmiotem odpowiedzialnym za wyegzekwowanie należnego długu i występuje w imieniu wierzyciela.

Po przyjęciu wniosku od wierzyciela, komornik tak naprawdę przejmuje sprawę i to on odpowiada za kontakt z dłużnikiem. W celu odzyskania należności na rzecz wierzyciela może korzystać z różnych narzędzi przymusu przewidzianych prawem.

 

Uprawnienia i obowiązki komornika

Wszystkie uprawnienia i obowiązki komornika wynikają z regulacji prawnych, w ramach których może podejmować on swoje działania. Przede wszystkim należy pamiętać, że komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Czynności egzekucyjne realizuje w ramach orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, a także o zabezpieczenie roszczeń. Może on również wykonywać inne orzeczenia, które wydane są na podstawie odrębnych orzeczeń wydanych zgodnie z przepisami, które podlegają egzekucji sądowej.

Komornik sądowy działa wyłącznie w granicach wyznaczonych przez prawo, ponieważ wszelkie podejmowane przez niego czynności realizowane są w imieniu instytucji państwowych. Musi on również przestrzegać zasad etyki zawodowej. Chociaż działa na rzecz wierzyciela, to jednak obowiązuje go przestrzeganie praw i poszanowanie obu stron, zatem również dłużnika. Swoje czynności musi więc wykonywać bezstronnie, skutecznie, ale i uczciwie, rzetelnie i zgodnie z literą prawa.

Warto jednak zaznaczyć, że wykonując czynności egzekucyjne ma możliwość, a nawet obowiązek, korzystać z przewidzianych prawem środków przymusu. Jego najważniejszym celem jest spełnienie założeń uwzględnionych w treści tytułu wykonawczego. Przed rozpoczęciem czynności egzekucyjnych powinien on przekazać korespondencyjnie informację o wszczęciu egzekucji.

 

Komornik sądowy – specyfika zawodu i uprawnienia