Komornik – uprawnienia i odpowiedzialność

Komornik, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może wykonywać określone czynności takich jak wykonywanie orzeczeń sądowych, poszukiwanie majątku dłużnika czy zabezpieczanie spadku.

Uprawnienia komornika

Komornicy sądowi, przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom, orzeczeniom sądowym, oraz prezesowi sądu rejonowego, przy którym działają. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą wykonywać czynności takie jak:

  • Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczanie tych roszczeń.
  • Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub wydaniem orzeczenia.
  • Doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń i innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru.
  • Sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami – tylko na wniosek organizatora licytacji.
  • Poszukiwanie majątku na zlecenie wierzyciela.
  • Zabezpieczanie spadku oraz sporządzenie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Należy pamiętać, że uprawnienia komornika sądowego umożliwiają mu na wykonywanie swoich obowiązków wbrew woli dłużnika.

Odpowiedzialność

Przy wykonywaniu zawodu komornik powinien zawsze używać identyfikatora wydanego przez Krajową Rade Komorniczą. Identyfikator powinien zawierać jego zdjęcie, imię, nazwisko, określenie pełnionej funkcji i oznaczenie sądu, przy którym działa. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja osób uprawnionych do podejmowania czynności egzekucyjnych. Za szkody wyrządzone w czasie czynności egzekucyjnych komornik odpowiada osobiście. Dlatego komornik sądowy zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W przeciwnym razie grozi mu odwołanie z pełnionej funkcji.

W przypadku znacznego naruszenia przepisów prawnych może dojść do sytuacji, w której komornik straci swoje uprawnienia. Należy pamiętać, że po wyegzekwowaniu należności komornik ma obowiązek przekazać je w terminie czterech dni uprawionemu.

Komornik – uprawnienia i odpowiedzialność