Koszty działalności egzekucyjnej komornika

W sytuacji, gdy wierzyciel rozpocznie postępowanie komornicze, generowane są koszty, które ponosi dłużnik albo wierzyciel.

Opłaty egzekucyjne

Większość kosztów postępowania egzekucyjnego ponosi dłużnik, kiedy wniosek o postępowanie komornicze był celowy, a należności nie zostały wcześniej spłacone. W zależności od sposobu egzekucji świadczeń wyróżnia się dwa rodzaje opłat egzekucyjnych.

Opłaty stosunkowe – są pobierane w przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych. Ich wysokość jest zależna od wysokości roszczeń i wynosi 15% ich sumy. W przypadku egzekucji z konta bankowego, wynagrodzenia lub innych świadczeń (renta, emerytura) wysokość opłaty wynosi 8%.

Opłaty stałe – naliczane są w przypadku egzekucji sądowej świadczeń niepieniężnych. Wierzyciel musi uiścić opłatę stałą, która obliczana jest na podstawie miesięcznego wynagrodzenia w zależności od sposobu egzekucji. Za egzekucję rzeczy naliczane jest 50%, za wyprowadzenie w posiadanie nieruchomości i usunięcie z niej  osób oraz rzeczy jest to 40%, za wprowadzenie syndyka lub zarządcy jest to 25%, za każdą rozpoczętą godzinę pracy nad spisem inwentarza lub innym spisem majątku jest to 10%. Koszt poszukiwania i odnalezienia majątku wierzyciela to 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Opłata za wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego jest uiszczana przez wierzyciela i jest to 2% wartości roszczenia.

Kiedy płaci wierzyciel?

Jeśli postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone na wniosek wierzyciela lub z mocy prawa w związku z bezczynnością wierzyciela, dłużnik ma prawo domagać się zaspokojenia kosztów postępowania egzekucyjnego. Musi jednak wykazać, że orzeczenie, które opierało się na klauzuli wykonalności, zostało uchylone, zmienione lub utraciło moc, lub tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności. Jeśli działalność komornika sądowego będzie nieskuteczna, to w całości lub częściowo to wydatki będzie pokrywał wierzyciel.

Koszty działalności egzekucyjnej komornika