Licytacje komornicze – co należy wiedzieć?

Dzięki licytacjom komorniczym zajęte przez komornika sądowego w toku postępowania egzekucyjnego ruchomości mogą zostać spieniężone.  Jest to również okazja, by je nabyć w okazyjnych cenach.

Zasady licytacji komorniczej

Komornik sądowy sprzedaje zajęte ruchomości w drodze licytacji publicznej. Dlatego ogłoszenia pojawiają się w siedzibie sądu, na stronie Krajowej Rady Komorniczej, a przede wszystkim na stronie internetowej danego komornika. Można dzięki temu uzyskać informacje dotyczące przedmiotu, terminu i miejsca licytacji, bez konieczności kontaktu z kancelarią komorniczą.

Do licytacji nie mogą przystępować dłużnik, komornik oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. Poza tymi wyjątkami do licytacji może przystąpić każdy, kto uiścił rękojmię. Rękojmia jest to jedna dziesiąta sumy oszacowania i jest zabezpieczeniem przed niespełnieniem warunków licytacyjnych związanych z opłatą za wylicytowany przedmiot. Wlicza się ona do sumy wylicytowanej ruchomości. Wyjątkiem jest niespełnienie warunków licytacyjnych – wtedy rękojmia przechodzi do komornika, który przeznacza ją na poczet wierzyciela w ramach kwoty uzyskanej w czasie egzekucji. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy zgłoszenie się jednego licytanta, który zaoferuje cenę wywołania.

Po raz pierwszy…

Cena wywoławcza jest ustalana na podstawie średniej wartości rynkowej. Z racji tego, że informacje o ruchomości są niepełne oraz często brakuje dokumentów, które nie zostały dostarczone przez dłużnika oraz czas i miejsce nie mogą być negocjowane, to cena wywoławcza jest równa 3/4 wartości szacunkowej. Jeśli w pierwszym terminie licytacja nie będzie skuteczna, to możliwy jest drugi termin. Nie jest on obowiązkowy ani podejmowany z urzędu. Cena wywoławcza w drugim terminie wynosi 1/2 wartości szacunkowej. Jest to najniższa kwota, którą można zaoferować zgodnie z przepisami. Ponieważ jest ona mało korzystna zarówno z punktu widzenia komornika, jak i wierzyciela rzadko dochodzi do drugiej licytacji. Licytacja prowadzona jest ustnie. Jeśli zostanie trzykrotnie wygłoszenie ostatniej oferty i nikt jej nie przyjmie, licytacja zostaje zakończona.

Obowiązkiem nabywcy jest zapłacenie ceny przebicia natychmiast po udzieleniu mu przebicia. Jeśli cena przekracza 500 zł, to zobowiązany jest to uiszczenia 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł. Reszta musi być uregulowana do godziny 12 dnia następnego.

Licytacje komornicze – co należy wiedzieć?