Kto płaci za egzekucję komorniczą?

Każda sprawa prowadzona przez komornika posiada swoje odrębne akta, które po sfinalizowaniu postępowania archiwizowane są przez Krajową Radę Komorniczą. Warto dowiedzieć się, kto finansowo odpowiada za egzekucje przeprowadzana przez komornika.

Egzekucje prowadzone przez komornika — kto odpowiada za nie finansowo?

Przede wszystkim warto pamiętać, że na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji komornik może zarządzać wypłacenia zaliczki od wierzyciela, czyli podmiotu lub osoby, która wniosła sprawę o dokonanie egzekucji.

Do podstawowych wydatków komornika można zaliczyć m.in.:

  • należności dla biegłych
  • opłaty za ogłoszenia prasowe
  • transport specjalistyczny
  • opłaty za przechowywanie i zabezpieczenie zajętych rzeczy
  • koszty działania komornika poza swoim rewirem

Oczywiście z wydatkowanej zaliczki komornik musi się rozliczyć, a jeśli otrzymanej sumy nie wykorzystał w całości, zobligowany jest do zwrotu pozostałej części.

Koszty egzekucji ponad kwotę zaliczki obciążają wierzyciela. Za wykonanie postanowienia sądu o zabezpieczeniu roszczenia pieniężnego wierzyciel zobligowany jest do zapłaty 2% z wartości roszczenia. Co więcej, część opłat egzekucyjnych przeprowadzanych przez komornika ponosi też dłużnik.

W przypadku, gdy komornik sądowy wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach o roszczenie pieniężne, wówczas pobiera od dłużnika tzw. opłatę stosunkową, która wynosi 15% wartości roszczenia, a maksymalnie 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli jednak komornik zajmie w toku egzekucji środki pieniężne dłużnika z tytułu umowy o pracę, świadczenie rentowe lub emerytalne, zasiłek dla bezrobotnych, stypendium, wtedy pobiera od niego niższą opłatę, która wynosi 8%.

Opłata stosunkowa jest pobierana proporcjonalnie od zajętych kwot, jednak bywają okoliczności, gdy jest ona niższa. Okoliczności te szczegółowo wyznaczone są w art. 49 ustawy dotyczącej pracy komorników.

Warto jednak pamiętać, że każdy dłużnik ma możliwość złożenia do sądu rejonowego, przy którym działa komornik, wniosku o obniżenie opłaty. Powinien to zrobić w terminie 7 dni od uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty lub od dnia doręczenia postanowienia komorniczego w tej sprawie. Podczas rozpatrywania tego wniosku sąd bierze pod uwagę nakład pracy komornika oraz dochody i sytuację materialną dłużnika.

Kto płaci za egzekucję komorniczą?