Postępowanie egzekucyjne — ile to kosztuje?

Postępowanie egzekucyjne to przedsięwzięcie, które wiąże się z koniecznością uregulowania pewnych opłat. Warto przy tym pamiętać, że za wszystkie czynności egzekucyjne odpowiada finansowo dłużnik, który musi uiścić stosowne opłaty. Ten obowiązek wynika z faktu, że to z jego przyczyny postępowanie egzekucyjne jest inicjowane przez wierzyciela.

Co wchodzi w skład kosztów egzekucyjnych?

W skład kosztów egzekucyjnych wchodzi opłata egzekucyjna i zwrot wydatków. Do tego doliczyć należy też koszty zastępstwa prawnego wierzyciela, jeśli reprezentuje go adwokat lub radca prawny.

Opłaty egzekucyjne można podzielić na dwie podstawowe grupy:

  • koszty stosunkowe, czyli pobierane adekwatnie do wysokości egzekwowanego roszczenia
  • opłaty stałe

Wierzyciel nie uiszcza opłat za wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wniosek złożony u komornika okazuje się niecelowy. Komornik ten może wezwać wierzyciela o uiszczenie zaliczki na wydatki planowane w toku postępowania i opłatę od wniosku o poszukiwanie majątku, jeśli nie jest dokładnie wykazane, jakie składniki majątkowe należą do dłużnika. Niektóre czynności komornika opłacane są w ramach opłaty stałej uiszczanej przez wierzyciela. Opłaty stosunkowe z kolei są ściągane przez komornika bezpośrednio od dłużnika.

Należy pamiętać jednak, że opłata egzekucyjna nie jest wynagrodzeniem komornika sądowego za jego usługi. Ma ona na celu pokrycie kosztów działań egzekucyjnych. Co więcej, jest to dodatkowa forma sankcji dla dłużnika i dodatkowej motywacji do spłaty zobowiązania przed egzekucją komorniczą.

Opłata stosunkowa to 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż 330,83 zł. W przypadku, gdy do egzekucji dochodzi z kont bankowych, wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków czy stypendiów, opłata ta wynosi 8%, ale nie mniej niż 165,42 zł. Należna kwota jest pobierana od dłużnika razem z wyegzekwowanym świadczeniem, adekwatnie do jego wysokości.

Jak już zostało nadmienione, komornikowi przysługuje zwrot wydatków, jakie musiał uiścić w ramach prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Do wydatków tych zaliczamy m.in.:

  • wynagrodzenie biegłych
  • koszty transportu specjalistycznego lub przejazdu poza miejscowość, gdzie mieści się siedziba komornika
  • koszty ogłoszeń
  • należności dla osób powołanych do udziału w czynnościach egzekucyjnych
  • koszty doręczenia korespondencji itd.
Postępowanie egzekucyjne — ile to kosztuje?