Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

Powstanie zaległego zobowiązania finansowego, które trafia do sądu i kończy się wydaniem klauzuli wykonalności oznacza, że trzeba też wskazać majątek, z którego komornik ma egzekwować dług. Niestety nie zawsze wierzyciel wie, czym dysponuje dłużnik. Dlatego może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku.

Wskazanie sposobu egzekucji długu przez wierzyciela

Kiedy wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy i zwraca się do komornika z poleceniem jego wyegzekwowania, prawo (art. 797 k.p.c.) nakłada na niego obowiązek wskazania świadczenia, które ma być spełnione oraz sposobu egzekucji. Niestety bank, który pożyczył pieniądze przykładowemu Kowalskiemu nie musi znać jego stanu posiadania, zwłaszcza że przez wiele lat narastania długu początkowa sytuacja finansowa kredytobiorcy mogła się zdecydowanie zmienić. Pracownicy banku nie tylko nie mają czasu, ale i narzędzi, dzięki którym mogliby poszukiwać majątku dłużnika, dlatego prawo ułatwia im to zadanie. Od niedawna do obowiązków komornika przepisy dodały jeszcze konieczność egzekwowania od dłużnika wykazu posiadanego przez niego majątku. Jest on sporządzany pod groźbą konsekwencji karnych za podanie nieprawdziwych informacji. Kara jest na tyle drastyczna, że z pewnością ogranicza chęć zatajania części dochodów.

Wniosek uzupełniający o poszukiwanie majątku

Najnowsze zmiany w przepisach, które określają zasady pracy i postępowania komorników, umożliwiają wierzycielowi złożenie dodatkowego zlecenia na poszukiwanie majątku dłużnika. Tego typu zadanie wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów, które często są niemałe. Składa się na nie:

  • stała opłata w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, poniesiona za samo wykonanie zlecenia, bez względu na jego efekty,
  • opłata w wysokości 5% odnalezionego majątku po odjęciu opłaty wstępnej, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Koszty poniesione przez wierzyciela są uzależnione od efektów pracy kancelarii komornika, w tym od wysokości dochodów, jakie zostały przez niego odnalezione. Ponieważ jest to zadanie bardzo trudne, wierzyciel ponosi spore ryzyko, że zainwestowane środki przepadną. Stąd takie zadanie jest opłacalne wówczas, gdy kwota długu jest bardzo wysoka, a możliwości jej ściągnięcia minimalne.

 

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika