Jak przygotować wniosek egzekucyjny?

W celu wszczęcia egzekucji komorniczej niezbędne jest złożenie wniosku egzekucyjnego. Składa go wierzyciel, czyli osoba, która domaga się wyegzekwowania należności od dłużnika. W niektórych przypadkach wniosek o wszczęcie egzekucji składany jest przez prokuratora w imieniu wierzyciela, a także Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacje pozarządowe, inspektora pracy lub powiatowego rzecznika konsumenta.

Co zawiera wniosek o wszczęcie egzekucji?

Wniosek egzekucyjny należy składać pisemnie. Znajdują się w nim następujące dane:

  • oznaczenie komornika, do którego składamy wniosek
  • dane wierzyciela i dłużnika (imiona i nazwiska, miejsce zamieszkania i adresy, numery PESEL lub NIP; w przypadku osoby prawnej również numer z Krajowego Rejestru Sądowego)
  • wskazanie świadczenia, które ma zostać wyegzekwowane
  • podpis

Do wniosku egzekucyjnego musi zostać dołączony oryginał tytułu wykonawczego. Bez tego dokumentu nie zostaną wszczęte czynności egzekucyjne. Tak przygotowany wniosek należy przesłać drogą pocztową lub złożyć w kancelarii komornika.

Można skorzystać ze wzorów wniosków egzekucyjnych, które stanowią doskonałe ułatwienie dla wierzycieli. Wzory wniosków o wszczęcie egzekucji można pobrać m.in. ze stron internetowych kancelarii komorniczych.

Gdzie skierować wniosek egzekucyjny?

Wniosek egzekucyjny należy skierować do komornika sądowego, który działa w obszarze danego rewiru. Rewirem działalności komornika jest obszar danego sądu rejonowego. Zwykle w jednym rewirze działa zaledwie kilku komorników, a wybór zależy przede wszystkim od wierzyciela. Warto jednak pamiętać, że wierzyciel może wybrać komornika na terytorium całego kraju. Komornik może działać poza swoim rewirem, ale nie każdy. Nie wszyscy komornicy mają prawo do prowadzenia spraw poza swoim rewirem. Przed złożeniem wniosku egzekucyjnego warto to sprawdzić.

Bardzo ważne jest, aby złożyć wniosek egzekucyjny do właściwego komornika, czyli takiego, który ma wszystkie uprawnienia do przeprowadzenia egzekucji. W przypadku egzekucji rzeczy ruchomych i nieruchomości zwykle należy zgłosić się do komornika, który działa w rewirze, gdzie znajdują się te składniki majątku dłużnika. Wniosek o alimenty warto złożyć u komornika działającego w rewirze miejsca zamieszkania wierzyciela.

Jak przygotować wniosek egzekucyjny?