Co się dzieje, gdy sprawa trafia do komornika?

Przeoczenie, nieterminowość czy świadome unikanie spłaty długów może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Niespłacone zobowiązanie może trafić na drogę egzekucji prawnej. Najpierw sprawa rozpatrywana jest w sądzie, a następnie wyegzekwowaniem należności zajmuje się komornik. Oczywiście jest to ostateczność, która jednak jest praktykowana w sytuacji, gdy osoba zadłużona odrzuca lub lekceważy propozycje polubowne.

Zadłużenie grozi sądem

Zanim kancelaria komornika rozpocznie swoje działania, sprawa musi trafić na drogę postępowania sądowego. Sąd bada sprawę, a następnie wydaje tzw. tytuł wykonawczy. Jest to dokument, w którym zostaje stwierdzony obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Podczas postępowania sądowego dłużnik powinien brać czynny udział, ponieważ ma szansę wówczas przedstawić wszelkie swoje argumenty przemawiające na swoją korzyść.

Dopiero po postępowaniu sądowym i wydaniu tytułu wykonawczego wierzyciel może podjąć decyzję, czy skierować sprawę do komornika. Jeśli tak, musi złożyć stosowny wniosek o wszczęcie egzekucji.

Działania komornika

Komornik ma za zadanie ściągnięcie z majątku dłużnika należności pokrywającej zobowiązanie względem wierzyciela. Warto jednak pamiętać, że egzekucja komornicza następuje wyłącznie w momencie, gdy pomimo przeprowadzonej sprawy sądowej i wydaniu tytułu wykonawczego dłużnik nadal nie wykonuje swoich obowiązków, czyli nie spłaca długu. Komornik może zastosować więc stosowne środki przymusu określone w przepisach prawa, a mające na celu zajęcie składników majątku dłużnika.

Oczywiście komornik ma obowiązek zawiadomienia dłużnika o wszczęciu egzekucji. Przedmiot egzekucji zależy od decyzji wierzyciela wyrażonej we wniosku złożonym do komornika. Komornik może przejąć pewne elementy majątku dłużnika, a następnie je spieniężyć, np. sprzedając podczas publicznej licytacji. Warto jednak pamiętać przy tym, że komornik nie dokonuje oceny merytorycznej zasadności długu, co w praktyce może oznaczać, że ma prawo zająć nieruchomość bądź ruchomość będącą we władaniu dłużnika, nawet wówczas, gdy należy on bezpośrednio do innego właściciela, np. przyjaciela czy firmy leasingowej. Oczywiście właścicielowi przysługują wówczas pewne środki prawne w celu zażądania zwolnienia zajętej rzeczy, jednak o tym decyduje sąd, a nie komornik.

Co się dzieje, gdy sprawa trafia do komornika?