Co zrobić, by wszcząć egzekucję alimentów?

Dla wszczęcia egzekucji alimentów kluczowe znaczenie ma złożenie wniosku u komornika. To komornik przy sądzie rejonowym, a nie wierzyciel, wskazuje sposób egzekucji i majątek dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. Do zadań komornika należy również przeprowadzenie dochodzenia w sprawie ustalenia zarobków, stanu majątkowego i miejsca zamieszkania dłużnika.

Tytuł wykonawczy i wniosek

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Każdemu wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności. Tytuł wykonawcy zostaje wtedy doręczony wierzycielowi z urzędu. Świadczy to przede wszystkim o tym, że orzeczenie sądu jest wykonywane niemal natychmiast bez konieczności czekania na jego uprawomocnienie (bez względu na to, czy zobowiązany wniósł apelację, czy też nie).

Egzekucja komornicza rozpoczyna się na wniosek wierzyciela. Jeśli miejsce zamieszkania dłużnika jest znane, do wniosku należy dołączyć wniosek o ustanowienie dla dłużnika kuratora. Wniosek o egzekucję alimentów można złożyć również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Jakie obowiązki spoczywają wówczas na komorniku?

Wierzyciel, który kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów, nie ma obowiązku wskazywania sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. W takiej s01ytuacji uznaje się, że wniosek dotyczy wszelkich dopuszczalnych sposobów egzekucji (wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości). Do obowiązków komornika należy przeprowadzenie dochodzenia w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika, a także miejsca jego zamieszkania. Jeśli jednak komornikowi nie uda się zdobyć powyższych informacji, może wystąpić do Policji z wnioskiem o przeprowadzenie czynności mających na celu ustalenie miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.

Dochodzenie w sprawie ustalenia dochodów dłużnika i jego majątku powinno być przeprowadzane okresowo w odstępach czasu nie dłuższych niż sześć miesięcy. Jeśli jednak nie zostaną ustalone szczegóły dotyczące dochodów i majątku dłużnika, komornik składa wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

Co zrobić, by wszcząć egzekucję alimentów?