Komornik Sądowy w Tarnowie Daniel Czosnyka

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Komornika Sądowego w Tarnowie Daniela Czosnyki. Kancelaria Komornika Sądowego Daniela Czosnyki obejmuje zakres właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego w Tarnowie. Komornik sądowy przeprowadza zatwierdzone przez sąd licytacje nieruchomości i mienia ruchomego oraz bierze udział w postępowaniach egzekucyjnych na terenie miasta Tarnów oraz jego okolic.

Egzekucje sądowe w Tarnowie

Egzekucja sądowa wszczynana jest na wniosek wierzyciela, który chce odzyskać od dłużnika należne świadczenia. Egzekucji podlegają nie tylko świadczenia pieniężne (np. zarobki dłużnika), ale też inne dobra np. nieruchomości. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo informacje o licytacjach aktualnie prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Daniela Czosnykę. Mogą tu Państwo również sprawdzić obszar działania komornika sądowego oraz pobrać dokumenty związane m.in. z egzekucją sądową.

W razie pytań lub wątpliwości Pan Komornik Sądowy zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszą Kancelarią Komorniczą w Tarnowie.

Sądowe postępowanie egzekucyjne w praktyce

Wierzyciel, który uzyskał tytuł wykonawczy, może domagać się przeprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika. Ma więc prawo do wskazania komornikowi sądowemu składników majątkowych, które mogą być objęte egzekucją.

Sposoby egzekucji długu

Czynności egzekucyjne mogą obejmować następujące elementy majątku dłużnika:

  • nieruchomości
  • wynagrodzenie za pracę
  • rachunki bankowe
  • wierzytelności
  • inne prawa majątkowe (z zakresu własności przemysłowej, udziałów w spółkach handlowych, papierów wartościowych, prawa do żądania działu majątku)
  • ruchomości

Warto przy tym pamiętać, że czynności powinny obejmować te elementy majątku, których egzekucja będzie najmniej uciążliwa dla dłużnika.

Przeprowadzenie czynności egzekucyjnych

Po ustaleniu majątku dłużnika komornik sądowy może rozpocząć czynności egzekucyjne. Egzekucja majątku polega na jej zajęciu. Komornik sądowy zajmuje majątek lub część majątku dłużnika, która znajduje się w jego posiadaniu. Zajęcie odbywa się poprzez wpisanie danej rzeczy do protokołu zajęcia. Wartość rzeczy może być wyznaczona przez komornika sądowego lub przez biegłego, który zostaje w tym celu powołany, jeśli jest taka potrzeba (np. przy zakwestionowaniu wartości zajętych rzeczy).

Na każdej zajętej rzeczy powinien znaleźć się znak zajęcia w widocznym miejscu, zwykle jest to kartka z pieczęcią komornika sądowego.

Po zajęciu rzeczy następuje ich sprzedaż (po upływie czasu uprawomocnienia się zajęcia). Sprzedaż następuje w drodze licytacji, z wolnej ręki lub w drodze sprzedaży komisowej. Zwykle licytacje komornicze odbywają się publicznie, po wcześniejszym obwieszczeniu przez komornika sądowego. Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania. Podczas II licytacji wartość ta wynosi 1/2 wartości oszacowania. Na drodze przetargu rzecz trafia w ręce osoby, która zaoferowała najwyższą cenę. Wierzyciel może przejąć zajętą rzecz na własność po bezskutecznie przeprowadzonych licytacjach.

Rewir

zobacz

Wnioski

zobacz

Licytacje

zobacz