Egzekucja alimentów przez komornika

Egzekucja przez komornika jest często ostatnim i jedynym dostępnym sposobem na uzyskanie zaległych alimentów np. na dziecko. Aby komornik mógł przystąpić do działania, należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów, który powinien zawierać m.in. imię, nazwisko i adres dłużnika alimentacyjnego oraz wysokość zaległych alimentów wraz z odsetkami. Drugim niezbędnym dokumentem, który powinien być złożony u komornika, jest tytuł egzekucyjny, czyli umowa, ugoda bądź orzeczenie sądu o przyznaniu alimentów z klauzulą wykonalności. Na tej podstawie komornik wszczyna dochodzenie, którego celem jest ustalenie stanu majątkowego dłużnika, jego zarobków oraz miejsca zamieszkania – jeśli jest ono nieznane. Wierzyciel nie wskazuje komornikowi sposobu prowadzenia egzekucji ani majątku dłużnika. Przyjmuje się, że egzekucja obejmuje całość majątku i dochodów dłużnika, z wyjątkiem posiadanych nieruchomości. Komornik sprawdza m.in. informacje na temat dłużnika w ZUS i US oraz czy dłużnik posiada jakiekolwiek nieruchomości lub pojazdy. Komornik może też działać w terenie celem ustalenia miejsca zamieszkania i pracy dłużnika. Prawo nakłada też na komornika obowiązek informowania wierzyciela o dokonywanych czynnościach. Jeśli komornik ma problem z ustaleniem miejsca zamieszkania dłużnika, może poprosić o pomoc Policję. Natomiast jeśli komornikowi nie uda się ustalić dochodów dłużnika, składa wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi ujawnienie majątku. W przypadku zaległości alimentacyjnych dłuższych niż 6 miesięcy komornik składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.